12 KAVELS BOSCHREIJCK ROSMALEN

Je bouwdroom realiseren in Boschreijck Rosmalen...

Onderdeel van bestemmingsplan Mariaburg Rosmalen is de ontwikkeling van 2 boerenerven aan de beukenlaan van de Vliertwijksestraat.

De woonerven zijn gelegen in een bijzonder landschap. De nu nog open zone wordt gekenmerkt door een boomrijke omkraging en de aanwezigheid van houtwallen.

Het meest kenmerkend zijn de beukenlaan aan de oostzijde en gemengde houtwal (o.a. eiken) aan de westzijde. Deze laan/houtwalstructuren worden ondersteund door kleinschaliger onderbeplanting en de aanwezigheid van greppels.

Tussen de grote houtwalstructuren zijn enkele jaren geleden houtwalstructuren aangeplant als onderdeel van het landchap implementatieplan. De structuren bevinden zich nu ook deels op de erven en zullen bij de bouwplanontwikkeling worden verwijderd. Aan de noord- en zuidzijde van de erven zullen nieuwe houtwallen worden gerealiseerd.

Er zal bijzondere aandacht moeten zijn voor de erfgrenzen van de erven aan de oost- en aan de westzijde. De houtwallen maken namelijk onderdeel uit van de uitgeefbare kavels. Voor de bewoners geldt een instandhoudingsplicht en dit vereist ook een specifieke overgang tussen de percelen en de openbare ruimte.

Lichtenberg Planontwikkeling is een onderdeel van de Lichtenberg Bouwgroep
Octaanstraat 5 - 7463 PM Rijssen - T 0548 51 36 63 - F 0548 51 95 23 - E info@lichtenberg-planontwikkeling.nl

Scroll naar top